Všeobecné podmienky používania internetových aplikácií turistickeatrakcie.sk(ďalej len „Aplikácia“), slovakiasights.com(ďalej len „Aplikácia“) a mobilnej aplikácie Turisticke Atrakcie Slovensko (ďalej len „Aplikácia“). (ďalej len "VP")

Majiteľ a prevádzkovateľ internetových aplikácií turistickeatrakcie.sk(ďalej len „Aplikácia“), slovakiasights.com(ďalej len „Aplikácia“) a mobilnej aplikácie Turisticke Atrakcie Slovensko(ďalej len „Aplikácia“), ktorým je Ing. Miloš Naňo(ďalej len „prevádzkovateľ Aplikácie“), vydáva tieto podmienky používania (ďalej len „VP“).

1. Základné pojmy

1.1. Aplikácia

1.1.1. Mobilná alebo webová aplikácia Turistické Atrakcie Slovensko, TuristickeAtrakcie.sk, SlovakiaSights.com vo výhradnom vlastníctve prevádzkovateľa.

1.2. Zariadenie

1.2.1. Elektronické zariadenie umožňujúce používanie aplikácií(zariadenie s inštalovaným OS Android, iOS, alebo v prípade web aplikácií, zariadenie s nainštalovaným webovým prehliadačom).

1.3. Používateľ

1.3.1. Osoba so stiahnutou a nainštalovanou Aplikáciou Turistické Atrakcie Slovensko na zariadení za účelom použitia.

1.3.2. Osoba pristupujúca na webové stránky TuristickeAtrakcie.sk alebo SlovakiaSights.com za účelom použitia.

1.4. Server

1.4.1. Aplikačný server v správe prevádzkovateľa Aplikácie, ktorý slúži ako úložisko dát a tiež poskytuje dáta informačného charakteru Aplikácii.

1.5. Email, emailova adresa

1.5.1. Elektronicka emailová adresa podľa RFC 822 (https://www.ietf.org/rfc/rfc0822.txt)

1.6. Fotografia/obrázok

1.6.1. Súbor JPEG podla ISO/IEC IS 10918-1 (https://www.w3.org/Graphics/JPEG/itu-t81.pdf)

1.7. Dáta
1.7.1. Akékoľvek informácie alebo údaje, či už vo forme textu, obrázku, videa, fotografie alebo v akejkoľvek inej forme.

1.8. Upload/zdieľanie

1.8.1. Eletronické odoslanie dát používateľom na server s úmyslom ďalšieho šírenia ostatným používateľom prostredníctvom Aplikácie.

2. Použitie Aplikácie

2.1. Používateľ je povinný používať Aplikáciu v súlade s Návodom na použitie a v súlade s týmito VP.

2.2. Používaním Aplikácie používateľ súhlasí s týmito VP, resp. ich aktualizovaným znením.

2.3. Používaním Aplikácie používateľ súhlasí so zasielaním notifikácií o používateľovi a od používateľa iným používateľom Aplikácie, so zdieľaním informácií o používateľovi a od používateľa ostatnými používateľmi Aplikácie a so zisťovaním polohy užívateľa Aplikáciou.

3. Práva a povinnosti

3.1. Používateľ je povinný používať Aplikáciu len v súlade s Návodom na použitie a týmito VP.

3.2. Používateľ nesmie:

a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Aplikáciu,
b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Aplikácie iným spôsobom ako je povolené v Návode na použitie a v týchto VP,
c) umiestňovať do Aplikácie alebo šíriť prostredníctvom Aplikácie akékoľvek informácie, údaje alebo dáta, (či už vo forme textu, obrázku, videa, fotografie alebo v akejkoľvek inej forme):
ktoré sú nepravdivé, klamlivé, urážlivé, zavádzajúce, dehonestujúce alebo inak poškodzujúce prevádzkovateľa Aplikácie alebo tretie osoby,
ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať autorské práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretích osôb alebo prevádzkovateľa Aplikácie,
ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať obchodné tajomstvo alebo akékoľvek iné utajované skutočnosti podľa osobitných právnych predpisov,
na ktorých zverejnenie nemá oprávnenie,
ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trojských koňov, adware, malware, spyware a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavenia informačných technológií tretích osôb alebo softwarového vybavenia Aplikácie,
ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy prevádzkovateľa Aplikácie alebo tretích osôb, hlavne informácie, údaje alebo dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy poškodené alebo ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, národnostnej, politickej, etnickej, náboženskej alebo inej diskriminácie,
ktoré akýmkoľvek iným spôsobom porušujú právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

3.3. Prevádzkovateľ Aplikácie je oprávnený akékoľvek informácie, údaje, alebo dáta, (či už majú formu textu, obrázku, videa, fotografie alebo akúkoľvek inú formu,) uložené používateľom v Aplikácii na základe vlastného uváženia kedykoľvek odstrániť z Aplikácie, zmeniť alebo prepoužiť.

3.4. Prevádzkovateľ Aplikácie je oprávnený na základe vlastného uváženia zablokovať používanie Aplikácie používateľovi.

3.5. Údaje používateľa (ako napr. meno užívateľa, priezvisko používateľa, registračné meno Google, email a pod.), informácie, údaje, alebo dáta, (či už majú formu textu, obrázku, videa, fotografie alebo akúkoľvek inú formu,) o používateľovi a zadané používateľom ostávajú uložené v Aplikácii a prevádzkovateľ Aplikácie je oprávnený ich využívať v súlade s Návodom na použitie, týmito VP a legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

3.6. Prevádzkovateľ Aplikácie si vyhradzuje právo sprístupniť informácie, dáta, údaje, služby alebo ich časť (či už budú vo forme textu, obrázku, videa, fotografie alebo v akejkoľvek inej forme) len používateľom so zapnutými notifikáciami alebo len používateľom so zaplatenou cenou za informácie, dáta, údaje alebo služby, pokiaľ sa na takéto informácie, dáta, údaje alebo služby vzťahuje povinnosť platby určená prevádzkovateľom Aplikácie.

4. Ochrana práv

4.1. Aplikácia je výsledkom duševnej činnosti jej autora (autorov) a podlieha ochrane podľa aplikovateľných právnych predpisov.

4.2. Majetkové práva k Aplikácii patria prevádzkovateľovi Aplikácie.

4.3. Aplikácia, ani žiadna jej časť nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa Aplikácie kopírovaná, ani inak používaná spôsobom, ktorý je v rozpore s Návodom na použitie, týmito VP a aplikovateľnými právnymi predpismi.

4.4. V prípade, ak používateľ uloží alebo zverejní v Aplikácii akékoľvek informácie, údaje alebo dáta, (či už vo forme textu, obrázku, videa, fotografie alebo v akejkoľvek inej forme), poskytuje prevádzkovateľovi Aplikácie časovo neobmedzený, bezodplatný, v územne a vecne neobmedzenom rozsahu súhlas na používanie týchto informácií, údajov a dát pre reklamné, marketingové, informačné, komerčné alebo akékoľvek iné potreby prevádzkovateľa Aplikácie. Prevádzkovateľ Aplikácie je oprávnený predmetné informácie, údaje a dáta zhromažďovať, triediť, upravovať, používať, poskytnúť a poskytovať tretej osobe.

5. Zodpovednosť

5.1. Používateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa Aplikáciu, je v plnej miere zodpovedný za porušenie svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z Návodu na použitie, týchto VP alebo právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie. V prípade, ak používateľ pri používaní Aplikácie koná v mene právnickej osoby, (či už ako štatutárny orgán, zamestnanec, prokurista, na základe zmluvy alebo iného právneho vzťahu), za porušenie povinností pri používaní Aplikácie tiež zodpovedá právnická osoba, v mene ktorej používateľ koná.

5.2. Používateľ je zodpovedný za obsah, aktuálnosť, správnosť, neprotiprávnosť a úplnosť informácií, údajov a dát, (či už majú formu textu, obrázku, videa, fotografie alebo akúkoľvek inú formu,) ktoré uvedie v Aplikácii, ako aj za to, že informácie, údaje a dáta ním uvedené v Aplikácii neporušujú autorské práva, práva duševného vlastníctva, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo alebo daňové tajomstvo, či iné práva alebo oprávnené záujmy prevádzkovateľa Aplikácie alebo tretích osôb alebo iné ustanovenia právnych predpisov platných v Slovenskej republike alebo Európskej únie. V prípade, ak používateľ vkladá informácie, údaje alebo dáta do Aplikácie v mene právnickej osoby, za ktorú koná, (či už ako štatutárny orgán, zamestnanec, prokurista, na základe zmluvy alebo iného právneho vzťahu), má danú zodpovednosť aj právnická osoba, v mene ktorej používateľ koná.

5.3. Prevádzkovateľ Aplikácie nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá môže vzniknúť používateľovi alebo tretím osobám používaním alebo v súvislosti s používaním Aplikácie, (vrátane ušlého zisku, zdravotných komplikácií, straty, poškodenia, vymazania alebo akéhokoľvek znehodnotenia dát, či zneužitia informácií uvedených v Aplikácii).

5.4. Prevádzkovateľ Aplikácie tiež nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou, nepravdivosťou alebo protizákonnosťou informácií, dát a údajov, (či už majú formu textu, obrázku, videa, fotografie alebo akúkoľvek inú formu,) uvedených v Aplikácii a rovnako ani za obsah informácií, dát a údajov (či už majú formu textu, obrázku, videa, fotografie alebo akúkoľvek inú formu) uvedených v Aplikácii.

5.5. Informácie, údaje alebo dáta, (či už majú formu textu, obrázku, videa, fotografie alebo akúkoľvek inú formu,) v Aplikácii nie je možné v žiadnom prípade pokladať za radu, poradenstvo alebo konzultácie odborného charakteru a prevádzkovateľ Aplikácie nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnosťou, neúplnosťou, nevhodnosťou, neaktuálnosťou alebo protiprávnosťou zverejnených informácii, údajov a dát.

5.6. Prevádzkovateľ Aplikácie nezodpovedá za bezpečnosť a obsah programov, materiálov a linkov na inú webovú stránku nachádzajúcich sa v Aplikácii pre účely stiahnutia a používania používateľmi.

6. Udelenie súhlasu so spracovaním a uchovávaním osobných údajov

6.1. Používateľ udeľuje v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi Aplikácie súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov využívaním Aplikácie. Ide predovšetkým o meno, priezvisko, názov google konta, e-mail alebo fotografiu tváre používateľa.

6.2. Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi Aplikácie súhlas na spracovanie, uchovanie a využitie svojich osobných údajov na účel identifikácie osoby používateľa voči iným používateľom Aplikácie, identifikácie osoby používateľa voči Aplikácii, ako aj na marketingové účely prevádzkovateľa Aplikácie.

6.3. Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi Aplikácie súhlas na spracovanie, uchovávanie a využitie týchto údajov počas celej doby, počas ktorej má používateľ aktívny prístup k službám Aplikácie a aj po skončení využívania Aplikácie.

7. Udelenie licencie

7.1. Používateľ je oprávnený vkladať do Aplikácie vlastné texty, fotografie, zvukové záznamy, grafiky, audiovizuálne záznamy, či iný multimediálny obsah, na ktorý sa vzťahuje ochrana podľa Zákona č. 185/2015 Z.z. - Autorský zákon (ďalej len Diela).

7.2. Používateľ vyhlasuje, že do Aplikácie bude vkladať iba také Diela, ktorých je sám autorom, alebo ku ktorým má vysporiadané všetky majetkové práva tak, aby bol oprávnený udeliť prevádzkovateľovi Aplikácie časovo, vecne a územne neobmedzený súhlas na ich verejné rozširovanie, rozmnožovanie, zmenu, úpravu a postúpenie týchto práv ďalším osobám.

7.3. Bez označenia mena autora Diela je používateľ oprávnený vkladať iba také Diela, ktorých autorom je on sám.

7.4. Poskytnutím Diela používateľovi prostredníctvom Aplikácie udeľuje používateľ prevádzkovateľovi Aplikácie časovo, územne a vecne neobmedzený súhlas na použitie a verejné rozširovanie Diela akoukoľvek formou, ako aj časovo, územne a vecne neobmedzený súhlas na postúpenie práv k týmto Dielam tretím osobám zo strany prevádzkovateľa Aplikácie.

7.5. Používateľ poskytuje súhlas s verejným rozšírovaním Diel a postúpením práv k Dielam bezodplatne.

8. Požadované povolenia a súhlasy

8.1. Aplikácia s kódom verzie 1 - 9 na zariadeniach s OS Android

8.1.1. Povolenie android.permission.READ_PHONE_STATE Aplikácia vyžaduje povolenie android.permission.READ_PHONE_STATE pre zistenie IMEI zariadenia používateľa, z ktorého bola uploadovaná fotografia. Táto informácia môže byť použitá samotnou Aplikáciou pre zabránenie útoku a zahlteniu aplikačného servera zámernými pokusmi o upload s úmyslom poškodenia. Táto informácia nie je použitá na iné účely. Informácia nie je poskytovaná žiadným tretím stranám a je využívaná výhradne v súvislosti s Aplikáciou.

8.1.2. Povolenie android.permission.GET_ACCOUNTS Aplikácia vyžaduje povolenie android.permission.GET_ACCOUNTS pre zistenie emailovej adresy používateľa, z ktorého bola uploadovaná fotografia. Táto informácia môže byť použitá pre informovanie používateľa o stave fotografie v Aplikácii(publikovanie, zamietnutie a pod.). Ďalej može byť použítá pre informačné a marketingové účely spojené s Aplikáciou.

8.2. Pre všetky verzie Aplikácie.

8.2.1. Používateľ Aplikácie používaním súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním údajov prevádzkovateľom Aplikácie, ktoré Aplikácia získava v súvislosti s jej používaním. Medzi tieto údaje patria napr. IP adresa zariadenia používateľa, čas vstupu alebo použitia Aplikácie používateľom, typ prehľadávača alebo operačného systému na zariadení používateľa, IMEI zariadenia používateľa alebo geografická poloha IP adresy zariadenia používateľa. Tieto údaje nie sú spracovávané ako osobné údaje a slúžia pre internú potrebu prevádzkovateľa Aplikácie len ako štatistické údaje, alebo ako údaje pre možnosť zabránenia škodám spôsobeným neodborným, neohľaduplným alebo poškodzujúcim používaním Aplikácie používateľom.

9. Rozhodné právo

9.1. Používateľ aj prevádzkovateľ Aplikácie sú si vedomí a súhlasia s tým, aby sa tieto VP spravovali ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník (ďalej len "ObZ"), a že sa na nich vzťahujú hlavne § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 ObZ. Na právne vzťahy, ktoré nie sú vyslovene upravené v ObZ sa primerane použijú ostatné právne predpisy platné v Slovenskej republike a to hlavne Zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z..

10. Príslušnosť súdov

10.1. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu sú na rozhodovanie sporov príslušné súdy v Slovenskej republike.

11. Postúpenie

11.1. Používateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vzniknuté mu používaním Aplikácie na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa Aplikácie.

11.2. Prevádzkovateľ Aplikácie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti akejkoľvek tretej osobe.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto ustanovenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 13. marca 2017

12.2. Prevádzkovateľ Aplikácie je oprávneý ustanovenia VP priebežne aktualizovať. Aktualizované VP sú platné a účinné pre používateľa dňom ich zverejnenia prevádzkovateľom Aplikácie v Aplikácii(na webovej stránke). Využívaním Aplikácie používateľom po zverejnení aktualizovaných VP, používateľ vyjadruje svoj súhlas s aktualizovaným znením VP a svoj záväzok dodržiavať a byť viazaný aktualizovaným znením VP.

12.3. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VP stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, daná skutočnosť žiadnym spôsobom neovplyvňuje, a ani neovplyvní platnosť a účinnosť týchto VP a prevádzkovateľ Aplikácie, aj používateľ budú považovať za neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné len dotknuté ustanovenie, resp. ustanovenia VP a namiesto neplatného, neúčinného, resp. nevykonateľného ustanovenia VP sa použije ustanovenie VP, ktoré svojim obsahom a účelom je najbližšie obsahu a účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia. V prípade, ak VP takého ustanovenie neobsahujú, použijú sa ustanovenia ObZ, ktoré sú najbližšie obsahu a účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia. V prípade, že ani ObZ neobsahuje takéto ustanovenia, použijú sa ustanovenia iných záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ktoré sú najbližšie obsahu a účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.

12.4. Aplikácia je poskytovaná bez záruk.